Zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č 2016/679 ze dne 27.04.2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), které mu kupující sdělí.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy (evidence objednávky, dodání zboží), k plnění zákonných povinností prodávajícího při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví) a pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů prodávajícího (vymáhání nároků ze smlouvy, zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům). Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů k výše uvedeným účelům se nevyžaduje.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, pro účely zasílání obchodních sdělení pak po dobu neurčitou (do doby odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu nesprávných, neúplných či neaktuálních osobních údajů. Kupující má právo domáhat se po prodávajícím vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem či ochranou jeho osobního života, a ukáže-li se tato domněnka důvodná, je kupující oprávněn domáhat se nápravy závadného stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, výmaz osobních údajů či omezení zpracování osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8 Podrobnější informace o zpracování osobních údajů poskytne prodávající kupující na vyžádání prostřednictvím e-mailové adresy eshop@klenotyprovaznik.cz . Stejným způsobem je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího i veškerá práva týkající se zpracování osobních údajů.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat..

10. Kupující může kdykoli vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, a to písemným oznámením zaslaným prodávajícímu e-mailem či poštou